Υπηρεσία Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού